برای مشاوره فروش و تعمیرات ایران رادیاتور تماس بگیرید

شرق تهران 09195814364

غرب تهران 09120150921

sasasa
صدای نامتعارف هنگام روشن شدن پکیج ایران رادیاتور

صدای نامتعارف هنگام روشن شدن پکیج ایران رادیاتور

ابتدا باید بررسی شود صدای ایجادشده از کدام ناحیه پکیج ایران رادیاتور بوده وسپس نسبت به رفع این صدا اقدام شود

 

مشکل فن پکیج ایران رادیاتور

1.اگر صدای ایجاد شده در قسمت فن باشد بایدروان و تمیز بودن فن مورد بررسی قرار گرفته و در صورت نیاز پروانه ی فن ،از وجود هر گونه ناخالصی وسنگین شدن پروانه دراثر دوده گذاری روی آن زدوده شودهمچنین فن پکیج ایران رادیاتور باید به مجرای خروجی دود در دستگاه محکم پیچ شده و عایق های صوتی بکار برده شده خاصیت خود را از دست نداده باشند.

 

صدای نامتعارف هنگام روشن شدن پکیج ایران رادیاتور

صدای نامتعارف هنگام روشن شدن پکیج ایران رادیاتور

مشکلات محل نصب پکیج ایران رادیاتور

2.ناصاف بودن سطحی که پکیج روی آن نصب شده و یا خم شدن واتصال قاب اصلی پکیج وچسبیدن به بدنه ی پکیج ایران رادیاتور و همچنین آزاد و لغزنده بودن قطعاتی از پکیج نظیر منبع انبساط که باعث ایجاد لرزش و تولید صدای ناهنجار می گردد.

 

مبدل پکیج ایران رادیاتور

3. وجود اشکال در مبدل اصلی پکیج ایران رادیاتور و یا ایجاد رسوب درآن.

صدای نامتعارف هنگام روشن شدن پکیج ایران رادیاتور

صدای نامتعارف هنگام روشن شدن پکیج ایران رادیاتور

فشار بار پکیج ایران رادیاتور

4. فشار مدار اولیه کم است و دستگاه اصطلاحات بصورت بی اب یا خشک کار می کند و بایدنسبت به باز کردن شیر

پرکن و تزریق آب به مدار گرمایش اقدام شود.

 

فشار گاز پکیج ایران رادیاتور

5.فشار گاز نامناسب بوده و یا شیرماژوله گاز تنظیم نمی باشد که دراینصورت مخصوصا وقتیکه شعله بلند می شود

صدای نامتعارفی ایجاد می شود.

 

6.سوپاپ های شوفاژ و آب گرم و سالم بودن اورینگ های سوپاپ توسط سرویسکار باید بررسی شود.

صدای نامتعارف هنگام روشن شدن پکیج ایران رادیاتور

صدای نامتعارف هنگام روشن شدن پکیج ایران رادیاتور

7.براثر وجود هوا در آب سیستم مدار گرمایش و یا استفاده از رادیاتورهای آلومینیومی نامرغوب ونیز در سیستم

گرمایش از کف بدلیل عدم استفاده از محلولهای بازدارنده و دقت نظر در این موضوع که محصول اصلی واکنش

آلومینیوم با اب،گاز هیدروژن می باشدهنگامیکه این ملکولهای هیدروژن و هیدروؤن سولفید محلول در آب در مبدل

اصلی تحت تاثیر دما و شعله ی بالا قرار میگیرد باعث ایجاد نوعی لرزش و صدای نامطلوب در مبدل اصلی می

شود.پیشنهاد می شود ابتدا ک آب مدار گرمایش تخلیه گردیده و از نو آبگیری و هواگیری شود و بسته به نیاز

محلوله

صدای نامتعارف هنگام روشن شدن پکیج ایران رادیاتور

صدای نامتعارف هنگام روشن شدن پکیج ایران رادیاتور

ای (inhibitor) ویا) additive (به مدار تزریق شود